You are here: Home »

Mô hình động phân chia khối đa diện bằng GSP (Hình học 12)

VnMaTh.CoM Monday, 7 March 2011 , , , , 0


Mô hình động phân chia khối đa diện bằng Geometer's Sketchpad gồm 3 mô hình GSP dùng để dạy bài phân chia khối đa diện (có kèm giáo án để dạy bài này, file word). Đó là các khối lăng trụ tam giác, khối lập phương, khối bát diện đều. Download.Phan chi khoi da dien, cat ghep hinh lang tru, hinh 12

About The Author

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Share This Article


Related Post

No comments:

Leave a Reply